Lektionsplan #4: Kemikalier og miljøet

Læringsmål

Eleverne vil blive bekendt med begrebet “miljøgifte”. De vil lære, at når giftige kemikalier ender I miljøet, så kan de give anledning til umiddelbare og/eller langtidsvirkninger. De vil også blive bekendte med farepiktogrammet ”Farlig for miljøet”, og med hvordan man skal håndtere og bortskaffe produkter med dette piktogram på en korrekt måde.

Klassetrin

4-6. klasse

Varighed

To lektioner eller 90 minutter

Introduktion til miljøgifte

 • Miljøgifte er kemikalier, der kan være giftige for levende organismer i miljøet
 • Nogle miljøgifte kan skade både dyr og planter hvis de ender ude i naturen. Kendte eksempler er bly og kviksølv fra f.eks. minedrift, sprøjtemidler i landbruget og visse kemikalier, der bruges til at behandle skibe for at forhindre at der vokser alger og andre levende organismer på skibsskroget. Og der er mange flere eksempler.
 • Husholdningsprodukter opfattes normalt ikke som miljøgifte. Stadig kan nogle af disse produkter også indeholde kemikalier, der kan være farlige for miljøet.

Lav antagelser om kilder til miljøgifte, skader I miljøet og træet og den døde fisk.

Lad eleverne gøre nogle antagelser om kemikalier og miljøet. Deres antagelser vil blive testet på hjemmesiden Lad eleverne gøre nogle antagelser om kemikalier og miljøet. Deres antagelser vil blive testet på hjemmesiden www.hannashus.dk senere i lektionen. Der er ingen rigtige eller forkerte svar til spørgsmålene. Det væsentlige er at få eleverne til at reflektere og diskutere. senere i lektionen. Der er ingen rigtige eller forkerte svar til spørgsmålene. Det væsentlige er at få eleverne til at reflektere og diskutere.

 • Spørgsmål 1: Fra hvilke kilder tror du, at menneskeskabte kemikalier kan slippe ud i miljøet?
  Svar kan være: Uheld og spild, spildevand fra fabrikker, luft forurening fra skorstene og trafik, ulovlig dumping af tønder med kemikalier, husholdningskemikalier osv. Skriv elevernes svar på tavlen.
 • Spørgsmål 2: Hvad sker der med kemikalierne når de slipper ud til miljøet?
  Svar kan være: skade på dyr og planter, luft forurening, langdistance transport (f.eks. til Arktis), vandforurening, syge eller døde dyr. Skriv elevernes svar på tavlen.
 • Spørgsmål 3: Et af de 9 farepiktogrammer viser et træ og en død fisk. Hvad tror I dette piktogram betyder?
  Svar kan være: olie spild, vandforurening, farlig for naturen, døde fisk osv. Skriv elevernes svar på tavlen.
 • Spørgsmål 4: Piktogrammet findes på nogle af de produkter, som I muligvis har derhjemme. Hvad for en slags produkter tror I, at det kan være?
  Fortæl eleverne, at produkter med dette piktogram ofte kan findes i køkkenet eller i garagen. Lad eleverne arbejde i par i 10 minutter.
  o Skriv elevernes forslag på tavlen. Lad eleverne forklare hvorfor de tror, at de produkter de har foreslået, kan have piktogrammet ”Farlig for miljøet” på etiketten.

Research og reflektion: Læs artiklen “Kemikalier og miljøet”

 • Bed eleverne om at læse artiklen “Kemikalier og miljøet” på hjemmesiden www. hannashus.dk. Du kan også printe uddelingskopier af artiklen. Eleverne burde kunne læse artiklen på 10-15 minutter. Gør det i klassen eller evt. som hjemmearbejde.
 • Lad eleverne diskutere artiklen i par og bed dem skrive evt. spørgsmål ned.
 • Lad eleverne stille opklarende spørgsmål til artiklen i klassen.
 • Diskussion i klassen: Hvad er en fødekæde? Prøv at lave en fødekæde på tavlen og beskriv hvad der sker, når et kemikalier ophobes i fødekæden.
 • Diskussion i klassen: Miljøfarlige kemikalier kan enten blive i fødekæden i lang tid, eller de kan lave skader umiddelbart efter, at de slipper ud til miljøet. Beskriv forskellene.

Test antagelser: Besøg Hannas hus

 • Gennemgå de 9 situationer i Hannas hus og find produkterne piktogrammet ”Farlig for miljøet” på etiketten.
 • Tag noter om de forskellige produkter:
  • Hvad er den rigtige måde at håndtere produkterne på?
  • Hvad skal man aldrig gøre med rester fra produkter, der er mærkede med piktogrammet ”Farlig for miljøet”?
  • Hvilke andre produkter – ud over myregift og træbeskyttelse – er det sandsynligt at finde piktogrammet ”Farlig for miljøet” på?
 • I klassen: Gennemgå elevernes svar fra den forrige øvelse om miljøgifte. Supplér med nye indsigter efter at have besøgt hjemmesiden Hannas hus.

Udvidet lektionsplan: Lav din egen quiz om miljøfare 

Lav din egen multiple-choice quiz med 5-10 spørgsmål på same måde, som situationerne i Hannas hus: Et spørgsmål med tre svarmuligheder. Et (eller mindst et) af de tre svar er rigtigt.

For at kunne lave en quiz skal eleverne bruge deres nye viden og finde mere information i Hannas hus. Lad eleverne arbejde sammen i små grupper og del papkort ud til hver af grupperne. Skriv spørgsmålet og svarmulighederne på den ene side, og det korrekte svar på bagsiden.

Nogle eksempler kunne være:

Der er 9 farepiktogrammer. Hvad forestiller piktogrammet ”Farlig for miljøet”?

 1. En supertanker, der spiller olie i havet
 2. Et træ og en død fisk
 3. Tre døde isbjørne 

På hvilke produkter er det sandsynligt at finde piktogrammet ”Farlig for miljøet” på etiketten?

 1. Optændingsvæske
 2. Rengøringsmidler
 3. Træbeskyttelsesmidler 

Hvad er den rigtige måde at bortskaffe produkter, der er mærket med piktogrammet ”Farlig for miljøet” på?

 1. Hæld resterne ud i vasken. Det vil rense afløbet.
 2. Brug resterne af produktet til at vande blomsterne i haven, det er ligesom gødning
 3. Aflever altid resterne på genbrugsstationen

Eleverne kan bruge quiz’en til at teste deres venners og forældres viden om piktogrammet “Farlig for miljøet”.